Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné
podmienky e-shopu

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky
e-shopu www.ridepal.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.ridepal.sk je:
Ridera Slovakia s.r.o., so sídlom Podzávoz 2303, 022 01 Čadca,
IČO: 31624855
DIČ: 2020422294
IČ DPH: SK 2020422294
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  č. ú.: 0051988020/0900,
IBAN: SK6509000000000051988020, BIC: GIBASKBX
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 2501/L
E-mail: ridepalsk@ridera.eu
Tel. číslo: +421 917 888 007
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

1.  Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci spoločnosť Ridera Slovakia s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar
Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.ridepal.sk  a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.ridepal.sk

Tovar Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vykládka  Tovaru a pod.)

VOP tieto všeobecné obchodné podmienky

2.  Všeobecné USTANOVENIA

 1. Tieto VOP upravujú:
  • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľ prostredníctvom E-shopu,
  • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
  • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

3.  Objednávka  a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou ridepal.sk.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v  E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Spotrebiteľ kliknutím na linku aktivuje svoj užívateľský účet na E-shope. Ak Spotrebiteľ neklikne na linku, užívateľský účet Spotrebiteľa nebude aktivovaný a registrácia bude neúspešná.
 4. Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je Spotrebiteľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Spotrebiteľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Spotrebiteľom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.
 5. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu užívateľskému účtu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu v  E-shope.
 6. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Spotrebiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
 7. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 8. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 9. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 10. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 11. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Spotrebiteľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.
 12. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu ridepal.sk vyžaduje, aby spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený.
 13. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
 • vlastnostiach Tovaru,
 • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii nasledovné:
 • potvrdenie Objednávky s informáciami oObjednávke,
 • znenie VOP, ktoré je platné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
 • reklamačný poriadok Predávajúceho ak nie je súčasťou VOP.
 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 14 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 14 tohto článku
 2. Spotrebiteľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám
 3. Spotrebiteľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy Spotrebiteľ svoj užívateľský účet viac než 5 rokov nevyužíva, či v prípade, kedy Spotrebiteľ poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

4.  Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cena za objednaný Tovar je uvedená v Objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii Objednávky. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k Tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru – daňový doklad (elektronickou formou), v prípade platby na dobierku doklad o zaplatení. Cena je stanovená v mene Euro.
 2. Spotrebiteľ, ktorý je koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, ktorý chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písmeno h) zákona č. 609/2007 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu je povinný pri odbere Tovaru podpísať pre Predávajúceho prehlásenie o tejto skutočnosti.
 3. Prípadné zľavy z Ceny Tovaru poskytnuté Predávajúcim Spotrebiteľovi nemožno vzájomne kombinovať.
 4. Cenu Tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním Tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
 • na dobierku pri doručení Tovaru (hotovosť preberá od Spotrebiteľa dopravca),
 • bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho č. 0051988020/0900 vedený v Slovenskej sporiteľňi, a.s. (ďalej len „účet Predávajúceho“); v prípade bezhotovostnej platby je Cena splatná do 7 dní od potvrdenia Objednávky.
 1. V prípade bezhotovostnej platby je Spotrebiteľ povinný uhradzovať Cenu Tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby a záväzok Spotrebiteľa uhradiť kúpnu cenu je splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
 2. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy Spotrebiteľovi dodací list / daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Spotrebiteľovi po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu Spotrebiteľa uvedenú pri Objednávke.  Spotrebiteľ s týmto vyjadruje svoj súhlas. V prípade, že Spotrebiteľ vyžaduje faktúru (daňový doklad) v písomnej (papierovej) podobe, požiada o to Predávajúceho mailom na adrese obchodu ridepalsk@ridera.eu a Predávajúci ju zašle poštou na adresu Spotrebiteľa.

5.  Preprava a dodanie tovaru

 1. Spôsob prepravy a dodacia lehota, v ktorej je Predávajúci povinný odoslať Spotrebiteľovi Tovar, sú uvedené v emailovej sumarizácii Objednávky. Pokiaľ nie je v sumarizácii Objednávky uvedené inak, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 30 pracovných dní od potvrdenia Objednávky, ak je tovar na sklade.
 2. Miestom dodania je adresa, ktorú Spotrebiteľ uviedol v Objednávke ako miesto dodania, Spotrebiteľ je povinný prevziať Tovar pri dodaní.
 3. Tovar dodá Predávajúci prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (dopravcovia).
 4. Záväzok dodať Tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Spotrebiteľ neprevezme Tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne Tovar prevziať. V tomto prípade, má Predávajúci právo od zmluvy odstúpiť a od Spotrebiteľa požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením Tovaru. Opätovné doručenie Tovaru je možné len po vzájomnej dohode.
 5. V prípade, že je z dôvodov na strane Spotrebiteľa nutné Ttovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 6. Vlastnícke právo na Tovar prechádza na Spotrebiteľa pod podmienkou zaplatenia Ceny za Tovar v plnej výške.
 7. Dodanie Tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Spotrebiteľovi, prípadne prvému dopravcovi na prepravu ku Spotrebiteľovi.
 8. Predávajúci dodá Tovar Spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe (t. j. spravidla do 30 dní) po prijatí elektronickej Objednávky. Doba pre dodanie Tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán.
 9. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je povinný Spotrebiteľ skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Spotrebiteľ Tovar od dopravcu prevziať.
 10. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Spotrebiteľa , nesie Spotrebiteľ riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 11. Ak tovar nie je na sklade (je nedostupný) a dodávajúci ho nedokáže zabezpečiť, informuje o tom spotrebiteľa a má právo zrušiť spotrebiteľovi objednávku.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia Tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v zmysle §7 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z. z..
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Ak Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy, Spotrebiteľ použije na odstúpenie od zmluvy tento formulár.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. zákona č. 102/2014 Z. z.,
 4. Pri pochybnostiach o doručení sa Spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Spotrebiteľovi Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 102/2014 Z. z.. alebo na adresu, ktorej zmena bola Spotrebiteľovi náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
 5. Ak Predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby Spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 6. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od Spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 7. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Spotrebiteľ.
 8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 z.,
 9. Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky,
 10. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
 11. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný Spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.,
 12. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z. pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 13. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť v neporušenom obale, v akom mu bol dodaný a v kvalite a množstve, ktoré mu bolo dodané alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 14. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu podľa §10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie  Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 15. Do doby prevzatia Tovaru Spotrebiteľom je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Spotrebiteľovi Cenu Tovaru bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Spotrebiteľom.
 16. Nárok na úhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Spotrebiteľa na vrátenie Ceny.
 17. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od zmluvy v závislosti na stave vráteného Tovaru a aktuálnej ceny vráteného Tovaru. Stav Tovaru je zhodnotený Predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude Tovar vrátený na náklady Predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 18. Ak je spoločne s Tovarom poskytnutý Spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzatvorená so rozväzujúcou podmienkou, že v prípade odstúpenia od zmluvy Spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto  darčeka účinnosť a Spotrebiteľ  je povinný spolu s Tovarom Predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

7. POUČENIE SPOTREBITEĽA O UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy:

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese: Ridera Slovakia s.r.o., Podzávoz 2303, 022 01 Čadca, e-mailová adresa ridepalsk@ridera.eu

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Komu: Ridera Slovakia s.r.o., Podzávoz 2303, 022 01 Čadca, e-mailová adresa ridepalsk@ridera.eu

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento Tovar: …………………………………………..

Dátum objednania/dátum prijatia: ………………………………………………..

Meno a priezvisko Spotrebiteľa:…………………………………………………….

Adresa Spotrebiteľa: ………………………………………………………………….

Podpis Spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):……………………………..

Dátum: ……………………………………..

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V prípade odstúpenia od zmluvy Tovar vyzdvihneme. Priame náklady na vrátenie Tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 40 EUR za 1 ks big bagu alebo 1 paletu. V prípade naloženia Tovaru naspäť do big bagu sa predpokladané náklady zvýšia o 30 eur za     1 ks big bagu.

Vy zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

8. Záručné a reklamačné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar pri prevzatí nemá vady, že v dobe, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal:
 • má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré Spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu Tovaru na základe reklamy,
 • Tovar slúži k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa Tovar tohto druhu obvykle používa,
 • Tovar je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom Tovare prejavia v záručnej dobe.
 2. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním a nesprávnym skladovaním.
 3. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 4. Práva z chybného plnenia uplatňuje Spotrebiteľ u Predávajúceho, kontaktné údaje sú uvedené v VOP v článku Záverečné ustanovenia bod 6.
 5. Reklamácia tovaru musí obsahovať:
 • označenie čísla objednávky
 • označenie Predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná
 • označenie Spotrebiteľa jeho poštovnej a emailovej adresy
 • dôvod reklamácie Tovaru
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady Tovaru uplatňujú
 • dátum a v prípade doručenie v papierovej podobe podpis Spotrebiteľa
 1. Záručné podmienky na tovar sú bližšie špecifikované Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Predávajúci  Ridera Slovakia   s.r.o., Podzávoz 2303, 022 01   Čadca, IČO: 31 624 855, chráni súkromie svojich klientov – Spotrebiteľov.

K poskytnutiu požadovaných služieb Predávajúci, potrebuje o Spotrebiteľovi vedieť základné informácie.

Spracovanie osobných údajov v systéme Predávajúceho je v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Pred nakupovaním v e-shope je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné, aby Spotrebiteľ poskytol Predávajúcemu  nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko, presnú adresu vrátane krajiny (resp. adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • e-mailovú adresu (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, treba uviesť: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Predávajúceho, aby ich Spotrebiteľ nemusel nanovo zapisovať pri každej návšteve.

 1. Účelom spracovania osobných údajov podľa ods. 2 je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Údaje Predávajúci spracováva pre účely vybavenia a doručenia Objednávky Spotrebiteľa. Sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém pre vystavenie potrebných dokladov a umožnenie zasielania reklamných ponúk predávajúceho.
 2. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže Spotrebiteľ kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení. V prípade, že si želá zrušiť svoju registráciu, požiada Predávajúceho o to e-mailom, na základe čoho bude užívateľský účet Spotrebiteľa zneaktívnený.
 3. Predávajúci nepožaduje žiadne informácie, ktoré nie sú potrebné pre splnenie j objednávky Spotrebiteľa alebo by sa priamo týkali práce s peniazmi na Spotrebiteľových účtoch.
 4. Počas návštevy Spotrebiteľa sú na serveri Predávajúceho uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo vložil do nákupného košíka, kedy na stránku prišiel, odkiaľ na stránku prišiel).
 5. Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke e-shopu, si môže Spotrebiteľ svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť alebo upraviť.
 6. Osobné údaje Spotrebiteľa Predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky Spotrebiteľa. Sú to doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí subdodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky Spotrebiteľa.
 7. Registráciou Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Spotrebiteľ má právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
 8. Osobné údaje Spotrebiteľa je Predávajúci oprávnený spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníkov Predávajúceho.
 9. Zamestnanci a spolupracovníci Predávajúceho sú pri spracovávaní získaných osobných údajov povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov Spotrebiteľa.
 10. Predávajúci chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií a kladie veľký dôraz na technické a organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov, aby sa predišlo zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov Spotrebiteľa. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 1. Spotrebiteľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou Predávajúceho na elektronickú adresu Spotrebiteľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Spotrebiteľa.
 2. Spotrebiteľ môže pri prevádzke portálu využívať súbory cookies, teda krátke textové súbory, ktoré internetový prehliadač Spotrebiteľa ukladá v zariadení, pomocou ktorého Spotrebiteľ navštívi portál. Návštevou a ďalším používaním portálu Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby boli v jeho internetovom prehliadači uložené
 • dočasné cookies (slúžiace predovšetkým k identifikácii Spotrebiteľa po dobu jeho prihlásenia na portáli. Dočasné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača Spotrebiteľa automaticky vymažú),
 • dlhodobé cookies (slúžiace predovšetkým k dlhodobému zachovaniu osobných nastavení internetového prehliadača Spotrebiteľa. Dlhodobé cookies zostávajú uchované v internetovom prehliadači Spotrebiteľa aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého Spotrebiteľ navštívi portál

a zároveň s tým, aby ich Predávajúci využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely.

 1. Súhlas Spotrebiteľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača Spotrebiteľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas Spotrebiteľa zaniká.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej Objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej Objednávky Spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri Tovaroch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno spoločnosti.
 4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.), Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Zb.), Zákona o ochrane spotrebiteľa  (č. 102/2014 Z.z.) a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 5. Mimosúdne vybavovanie sťažností Spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy ridepalsk@ridera.eu, Informáciu o vybavení sťažnosti Spotrebiteľa zašle Predávajúci na elektronickú adresu Spotrebiteľa.
 6. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
 7. Spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http:/ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 8. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Ridera Slovakia s.r.o., Podzávoz 2303, 022 01 Čadca, adresa elektronickej pošty ridepalsk@ridera.eu, mobilný telefón +421 917 888 007.
 9. Aktuálne obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 25.5.2018

Reklamačný poriadok

(pre  Spotrebiteľa podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho zákonníka)

Všeobecné ustanovenia

 1. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Spotrebiteľom. Pri Tovare predávanom za nižšiu Cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Cena.
 3. Vlastnícke právo Tovaru prechádza na Spotrebiteľa okamihom zaplatenia Ceny Tovaru v plnej výške.
 4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na Spotrebiteľa nebezpečenstvo zničenia a poškodenia Tovaru.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

 1. Všeobecná záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

Spôsob a uplatnenie reklamácie

 1. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu Tovaru, je Spotrebiteľ povinný skontrolovať stav Tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok Tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu môže byť Spotrebiteľovi po uzatvorení škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový Tovar. Podpísaním prevzatia Tovaru Spotrebiteľom, Spotrebiteľ súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že Tovar prijal nepoškodený od dopravcu. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nie je možné brať ohľad a budú zamietnuté.
 2. Spotrebiteľ je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu Tovaru bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu Predávajúceho. Ak je Tovar naďalej používaný Spotrebiteľom s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia Predávajúcim uznaná.
 3. Pri uplatňovaní reklamácie Spotrebiteľ uplatní nasledujúci postup:
 • vystaví písomnú reklamáciu, kde uvediete druh Tovaru, číslo predajného dokladu (objednávka / faktúra), a popis vady Tovaru.  Formulár je k dispozícii u predávajúceho. Predávajúci prostredníctvom svojho pracovníka 5 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná zašle Spotrebiteľovi informácie o ďalšom postupe pri reklamácii.
 • Tovar zašle na určenú adresu spolu s kópiou písomnej reklamácie. Tovar posiela v zodpovedajúcom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale. V opačnom prípade Predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pri preprave Tovaru.
 1. Reklamáciu možno podať:
 • na reklamačnom liste (predpísané tlačivo), Spotrebiteľ obdrží jeho potvrdenú kópiu,
 • inou formou nahrádzajúcou reklamačný list (poštou, faxom, mailom, osobne).
 1. V prípade, že tovar pri prevzatí Spotrebiteľom nie je v zhode so zmluvou (tzv. rozpor so zmluvou), má Spotrebiteľ právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho zmluve, a to podľa požiadavky Spotrebiteľa výmenou za nový Tovar, ak nie je taký postup možný, môže Spotrebiteľ vyžadovať primeranú zľavu z Ceny dodaného Tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ Spotrebiteľ pred prevzatím vecí o rozpore so zmluvou vedel alebo rozpor s zmluvou sám spôsobil.
 2. V prípade rozporu Tovaru so zmluvou má Spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
 • primeraným znížením Ceny Tovaru
 • náhradným dodaním Tovaru
 • odstúpením od zmluvy
 1. Spotrebiteľ má právo na výmenu Tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude Tovar vymenený za rovnaký, prípadne vrátená už zaplatená Cena späť Spotrebiteľovi.
 2. V prípade, že Spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa Spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci odpovie na takúto žiadosť odmietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27“ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http:/www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

Odstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady Tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti Tovaru.
 3. V prípade, že Tovar ešte nebol použitý môže kupujúci požadovať výmenu Tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k časti Tovaru, ak sa vada týka časti.
 4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný.

Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Spotrebiteľ mohol Tovar riadne užívať bez vady, má kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z Ceny Tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Neoprávnená reklamácia tovaru

 1. V prípade neoprávnenej reklamácie bude Spotrebiteľovi (reklamujúcemu) účtovaný manipulačný poplatok 40 eur. Manipulačný poplatok zahŕňa náklady na dopravu, manipuláciu a náklady na uskladnenie reklamovaného Tovaru.
 1. Za oprávnenú reklamáciu nemožno považovať nasledujúce prípady:
 • prirodzená alebo kondenzovaná vlhkosť, ktorá vyplýva z prirodzenej povahy Tovaru (uhlie, koks)
 • váhový úbytok spôsobený dlhodobým nevhodným skladovaním Tovaru (uhlie, koks majú v okamžiku balení vždy väčšiu hmotnosť, než je uvedené na obale, určité percento vody je prirodzenou povahou týchto surovín, ktorá zaisťuje správne horenie a nie ich chybou, viď technická špecifikácia jednotlivých produktov, viď Produktové listy)
 • časť Tovaru v balení bola rozlomená na dve polovice (u drevených brikiet),
 • šupinatosť povrchu výrobku,
 • nerovné zakončenie a drobenie koncov výrobkov (je dané technológiou výroby),
 • rôzne odtiene Tovaru v prípade použitého rovnakého druhu paliva, z ktorého je Tovar vyrobený, je dané prírodnou povahou výrobku,
 • rôzna váha jednotlivých kusov Tovaru v balení, odchýlka je uvedená na obale Tovaru,
 • drobné mechanické poškodenie obalu Tovaru, ktoré nemá vplyv na kvalitu Tovaru.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.8.2015.

foto

Potrebujete poradiť? +421 917 888 007